logo

Strona w budowie

 

Ideon S.A.

ul. Przemysłowa 10 ,

40-020 Katowice

NIP 6340132258

poczta@ideon.eu


Ogłoszenie dla Obligatoriuszy


Zwyczajne Walne Zgromadzenia Ideon S.A. 28.06.2018

Informacja o ZWZ
Formularz do głosowania
Pełnomocnictwo - wzór dla osoby fizycznej
Pełnomocnictwo -wzór dla osoby prawnej
Informacje o ilości akcji wyemitowanych na 2018.05.31

Wyniki Finansowe za rok 2017
Sprawozdanie zarządu Ideon S.A. 2017
Oświadczenie o wyborze.
Oświadczenie w związku z badaniem.
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Sprawozdanie finansowe Ideon S.A. 2017
Stanowisko biegłego Ideon S.A
Raporty Bieżące 2018

RB 10 Zwołanie ZWZA
RB 9 Wybór podmiotu do wykonania przeglądu sprawozdania finansowego Emitenta
RB 8 Powołanie na stanowisko p.o. Prezesa Zarządu Pana Mariusza Jabłońskiego
RB 7 Zakwalifikowanie akcji Ideon SA na listę alertów i zawieszenie obrotu akcjami
RB 6 Obwieszczenie Komornika Sądowego o oszacowaniu nieruchomości dłużnika
RB 5 Rezygnacja Pana Ireneusza Króla z funkcji Prezesa Zarządu.
RB 4 Złożenie przez wierzyciela PKO BP SA zażalenia na Postanowienie Sądu
RB 3 Otrzymanie postanowienia sądu z dnia 8 lutego 2018
RB 2 Otrzymanie informacji o umorzeniu postępowania w sprawie upadłości likwidacyjnej Emitenta
RB 1 Terminy publikacji raportów okresowych

Raporty Bieżące 2017

RB 10 Sprzedaż Akcji
RB 9 Obwieszczenie komornika
RB 8 2017 Istotna zmiana wierzyciela
RB 7 2017 Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Ideon S.A. 30.06.2017

Informacja o ZWZ
Formularz do głosowania
Pełnomocnictwo - wzór dla osoby fizycznej
Pełnomocnictwo -wzór dla osoby prawnej
Informacje o ilości akcji wyemintowanych na 2017.05.31Wyniki Finansowe za rok 2016
Sprawozdanie zarządu Ideon S.A. 2016
Oświadczenie o wyborze.
Oświadczenie w związku z badaniem.
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Sprawozdanie finansowe Ideon S.A. 2016
Stanowisko biegłego Ideon S.A


RB 5 2017 Zawieszenie notowań akcji Spółki
RB 5 2017 Zaliczenie akcji emitenta do strefy niższej płynności oraz zakwalifikowanie ich do segmentu Lista Alertów
„Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”
RB 4 2017 Otrzymanie postanowienia w sprawie o sygn. akt Akt XIX Gz 939/16 (sygn. akt pierwszej instancji X GUu 14/14)
RB 3 2017 Otrzymanie zawiadomienia o wypełnieniu weksla wraz z wezwaniem do zapłaty
RB 2 2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.
RB 1 2017 Zakwalifikowanie Spółki na listę alertów oraz zawieszenie jej notowań w okresie od 2 stycznia do 31 marca 2017 roku
Wyniki Finansowe 3 kwartał 2016


Pozostałe informacje 3 kw 2016
IDEON_SAQ_3_2016 Informacja dodatkowa
IDEON SAQ 3 kw 2016
Wyniki Finansowe I półrocze 2016


Sprawozdanie zarządu Ideon S.A. I półrocze 2016
Oświadczenie w sprawie badania sprawozdania Ideon I półrocze 2016
Oświadczenie wybór biegłego rewidenta Ideon S.A.
Stanowisko zarządu i rady nadzorczej
Oświadczenie zarządu sprawy sądowe
Sprawozdanie finansowe Ideon S.A. I półrocze 2016
Stanowisko biegłego sprawozdanie jednostkowe

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ideon S.A. 30.06.2016

Zwołanie ZWZ
Formularz do głosowania
Pełnomocnictwo - wzór dla osoby fizycznej
Pełnomocnictwo -wzór dla osoby prawnej
Informacje o ilości akcji wyemintowanych na 2016.06.02Raporty Bieżące 2016

RB 19 2016 Sprzedaż nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej
RB 18 2016 Skład Rady Nadzorczej oraz życiorysy jej członków
RB 17 2016 Akcjonariusze powyżej 5% 2016
RB 16 2016 Uchwały podjęte przez ZWZA 2016
RB 15 2016 Zawieszenie obrotu akcjami IDEON S.A.
RB 14 2016 Postępowanie upadłościowe IDEON S.A.
RB 13 2016 Zmniejszenie ilości akcji Spółki Emitenta posiadanych przez spółkę CMS S.A. z siedzibą w Katowicach
RB 12 2016 Umorzenie postępowania upadłościowego IDEON _S.A.


Wyniki Finansowe za rok 2015


Sprawozdanie zarządu Ideon S.A. 2015
Sprawozdanie zarządu GK Ideon S.A. 2015
Oświadczenie w sprawie badania sprawozdania Ideon 2015
Oświadczenie w sprawie badania sprawozdania GK Ideon 2015
Oświadczenie wybór biegłego rewidenta Ideon S.A.
Oświadczenie wybór biegłego rewidenta GK Ideon S.A.
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
List Prezesa do akcjonariuszy
Sprawozdanie finansowe Ideon S.A. 2015
Sprawozdanie finansowe GK Ideon S.A. 2015
Stanowisko biegłego sprawozdanie jednostkowe
Stanowisko biegłego GK Ideon S.A


I N F O R M A C J A dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż: 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest IDEON S.A z siedzibą w Katowicach ul. Przemysłowa 10 , 40-020 Katowice. 2) W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować na adres e-mail: poczta@ideon.eu. 3) Podstawa prawna przetwarzania danych: a) udzielona zgoda; b) zawarcie i realizacja zawartej umowy; c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; d) niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń. 4) Kategorie danych osobowych: dane zwykłe. 5) Państwa dane mogą pochodzić m.in. z bazy CEIDG, REGON, firmowych strony www, portali i serwisów internetowych (powszechnie dostępnych źródeł). 6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. księgowa. informatyczna, doradcza. 7) Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie: a) zgodnym z przepisami prawa, b) który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora, c) niezbędnym do świadczenia usług przez Spółkę, d) na jaki została udzielona zgoda lub do momentu jej cofnięcia. 8) Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO) oraz wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO), prawo do bycia zapomnianym - usunięcia danych (art.17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzana (art.18 RODO), prawo do przeniesienia danych (art.20 RODO), prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO). 9) Maja Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); 10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 11) Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania realizacji świadczonych przez Spółkę usług. Przetwarzanie podanych przez Państwo danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.